Rev. Fr. Ajith Varghese Kaniyanthara

Rev. Fr. Ajith Varghese Kaniyanthara

Secretary to the Bishop

Vijayapuram Bishop’s House, P.B. 82, Kottayam – 686001

B. 21-02-1986/O. 01-01-2014