Rev. Fr. Joseph Padikaramala

Rev. Fr. Joseph Padikaramala

St. Martin D’Porres Church Adimaly – 685561