Rev. Fr. Paul Denni Ramachamkudy, MBA

Rev. Fr. Paul Denni Ramachamkudy, MBA

Vijayapuram Bishop’s House P.B. No. 82, Kottayam – 686001