Rev. Fr. Peter Inchappara

Rev. Fr. Peter Inchappara

Vijayapuram Bishop’s House

P.B. 82,

Kottayam – 686 001